SEVESO Kapsamında Denetim Hizmetleri

İtalya’nın Seveso kentinde 1976’da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben, endüstriyel donanımlarda kaza önleme üzerine Avrupa Birliği, Seveso Direktifi’ni kabul etti. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla iyileştirilmiştir.

Seveso-II Direktifi ilk olarak 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır ve ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir.

SEVESO “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.

Bu yönetmelik ile tesis dâhilinde üretim, depolama, satış amacıyla tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, etkili ve sürekli bir korumayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlemesi gerekmektedir.

Öncelikli olarak Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Muayene Kapsamı

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince tehlikeli sıvıların bulunduğu basınçlı kap ve depoların, firma tarafından belirlenecek yetkili personel tarafından,  ilgili yönetmeliğin “ EK-III- Bakım Onarım ve Periyodik Kontrolleri ile İlgli Hususlar” kısmında belirtilen standartlar uyarınca belirtilen sürelerde periyodik tahribatsız muayenelerinin  yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Aşağıdaki Tablo: 1’de belirtilmiştir.

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Tehlikeli sıvıların(4)bulunduğu basınçlı kap ve depolar 10 Yıl (5) API 620,  API 650, API 653, API 570, API 510, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(4)  Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

(5)  Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

(*)  Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

SEVESO Kapsamında Şirketimizin Verdiği Hizmetler

 • API 653 standardı uyarınca dikey silindirik yer üstü depolama tanklarının devrede iken  muayeneleri
 • API 653 standardı uyarınca dikey silindirik yer üstü depolama tanklarının devre dışında iken  muayeneleri
 • API 653 standardı uyarınca yer altı dikey silindirik depolama tankları muayeneleri
 • STI-SP001 standardı uyarınca yer altı yatay silindirik depolama tankları muayeneleri
 • STI-SP001 standardı uyarınca çelik dışı yer üstü tankları muayeneleri
 • API 570 uyarınca izolasyonlu yada izolasyonuz borulama sistemlerinin muayeneleri
 • API 510 uyarınca basınçlı kapların muayeneleri (reaktör, ısı değiştirici v.s)
 • Tüm ekipmanları risk tabanlı sınıflandırılması (RBI)

API Yetkili Inspektör Raporu

API inspectörü tarafından hazırlanan raporlarda SEVESO çalışmalarında talep edilen aşağıdaki verilerin hesaplamaları yapılır.

 • Denetim Etkinliği
 • Korozyon Hızı
 • Korozyon Payı
 • Teorik Ömür Hesabı
 • Maksimum dolum seviyesi
 • Basınçlı kapların maksimum dayanım basıncı
 • Basınçlı kapların maksimum hidrostatik dayanım basıncı
 • Boru hatlarının maksimum dayanım basıncı
 • Boru hatlarının maksimum hidrostatik dayanım basıncı
 • Tamir yöntemleri önerileri
 • Tankların, basınçlı kapların, boru hatlarının risklerine göre sınıflandırılmaları
 • Bir sonraki muayene tarihi